ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.001-0157-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

На 20.06.2016 г. „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ” АД сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0157-С01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура BG16RFOP002-2.001: Подобряване на производствения капацитет в МСП, Инвестиционен приоритет 2.2.: Капацитет за растеж на МСП, Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет в "МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ" АД.

Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца.

Проектът стартира на 20.06.2016 г. и приключва на 20.12. 2017 г.

Проектът е на стойност 731 000 лева, като безвъзмездната финансова помощ в размер на 60% - 438 600 лв., се осигурява чрез средства от Европейския съюз; от тях 372 810 лева от ЕФРР и 65 790 лева национално финансиране.

Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ” АД и установяване на устойчив модел на растеж на неговия бизнес, за който има потенциал за развитие на местния и външния пазар. Проектът, с оглед специфичните цели предвижда повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез внедряване на технологии за подобряване производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност.

 

Предвидените инвестиции в настоящия проект: Автоматизирана пробивна линия на профили и планки със CNC управление, 1 брой, Автоматична двуколонна лентоотрезна машина, 1 брой, Заваръчни апарати МИГ/МАГ, 6 броя, представляват етап от последователното изпълнение на фирмената стратегия за развитие, като допълват и надграждат реализираните инвестиционни проекти през последните години.

Постигането на проектните цели ще окаже пряк положителен ефект върху основните фактори за повишаване на производствения капацитет.

Чрез инвестиционната подкрепа ще се оползотворят сравнителните предимства на организацията, ще се установи устойчиво управление на ресурсите; ще се увеличи делът на новите изделия за предприятието, ще се създадат условия за производство на цялостен завършен продукт, с високо постоянно и гарантирано качество и функционални предимства, за който има растящо търсене.

Ще се намали себестойността на продукцията; ще се увеличат приходите от продажби, ще се отворят перспективни възможности за нарастване на експорта, ще се подобрят условията на работа в предприятието и професионалния капацитет на персонала.

По този начин комбинираният ефект ще повиши степента на конкурентоспособност на организацията и ще допринесе за постигането на стратегическите цели на организацията.


Проект „Подобряване на производствения капацитет на „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ“АД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ“АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган”.