Публична покана за "Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на специализирано оборудване по обобобени позиции"
по Проект „Подобряване на производствения капацитет в „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ“АД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изтеглете документите:

Публична покана

Оферта

Изисквания към офертите

Техническа спецификация

Декларация ЗУСЕСИФ

Проектодоговор

Методика за оценка