„МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ” АД ИНФОРМИРА, ЧЕ НА 28.02.2017 Г. ПРЕДСРОЧНО ПРИКЛЮЧИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ“АД” ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.001-0157-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

В резултат от изпълнение на проекта, „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ” АД закупи високотехнологично оборудване – Автоматизирана пробивна линия на профили и планки със CNC управление, 1 брой, марка – Ficep, модел – Excalibur 12-1201DE; Автоматична двуколонна лентоотрезна машина, 1 брой, марка – Siloma, модел – OL 500/800 DG HP plus 1,5; Заваръчен апарат МИГ МАГ, 6 броя, марка – ESAB AB
модел –MIG 4004 I Pluse, на стойност 725 800.00 лева без ДДС, по Договор с избраните доставчици, от които 435 000.00 лева БФП.
Закупеното оборудване е доставено, монтирано и пуснато в експлоатация в производствения цех на предприятието, извършено е окончателно плащане към доставчика.

С въвеждане на новото оборудване в работен режим, „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ” АД ще подобри целия производствения процес в предприятието.
Ще изгради капацитет за прилагане на иновативните процеси за пробиване, рязане и заваряване на метали, осигуряващи екологосъобразна и ресурсноефективна производствена дейност;

Ще завърши комплексната модернизация с автоматизирани операционни процеси на производствените звена, гарантиращи висока продуктивност, разширяване на производствените мощности, увеличаване на произвежданите обеми, обогатяване на продуктовата листа, намаляване себестойността на металните елементи, конструкции и изделия, изработени с новите технологии.
Новото оборудване, с иновативните си технически и функционални характеристики, ще даде възможност на „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ” АД за изпълнение на големи поръчки, с висока степен на сложност и в кратки срокове; производство на нови продукти в голямо разнообразяване на асортимента; навлизане в нови пазари с експортна ориентираност и до по-добро пазарно С въвеждане в експлоатация на новите инвестиции, организацията ще предложи и нови услуги за външни фирми от бранша.