Предмет: Производство на листови и профилни метални констуркции

Период на изпълнение: 2013

Обхват: Изработка на листови и профилни метални конструкции за газоходи, компенсатори, опори за газоходи.