Предмет: Изработка и монтаж на галерии за лентови транспортьори и прилежащото им оборудване

Период на изпълнение: 2013 - 2015

Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции за галерии за лентови транспортьори, трансферни кули и пресипки, спомагателни метални конструкции за отделни подобекти.