Предмет: Производство и монтаж на метална сграда за помпена станция
Период на изпълнение: 2016 г.
Обхват: Изграждане на помещение за помпена станция, включващо производство и монтаж на метални конструкции, монтаж на термопанели, окомплектовки и врати.