Предмет: Монтаж на технологично оборудване.

Период на изпълнение: 2010

Обхват: Монтаж на тунелна пещ за стъкларски завод.