"Монтажинженеринг" АД е сертифицирано по следните международно-признати стандарти:

EN ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството;

EN ISO 14001:2004 - Системи за опазване на околната среда;

BS OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа;

EN 1090-1-2014; 1090-2-2014 - Системи за внедрен производствен контрол.


Съгласно действащата нормативна уредба в Република България "Монтажинженеринг" АД притежава удостоверения за изпълнение на следните видове строежи:

Първа група, Първа категория - Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

Втора група, Трета категория - Строежи от транспортната инфраструктура;

Трета група, Първа категория - Строежи от енергийната инфраструктура;

Четвърта група, Първа категория - Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазването на околната среда;

Пета група - Отделни видове строително-монтажни работи в сектор "Строителство"


Дружеството е вписано в регистъра на Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор за изпълнение на инсталации с повишена опасност:

- поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли;
- съдове под налягане;
- тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
- газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове;
- изграждане на нефтопроводи и газопроводи.

Метални халета

Цялостно изграждане на метални халета, производствени цехове и сгради, метални складове, логистични бази; проектиране и строителство на метални сгради, монтаж на покривни и фасадни панели и облицовки, изграждане на инсталации - електрически инсталации, противопожарни инсталации.

Повече

Монтаж на оборудване

Монтаж на промишлено оборудване

Промишлен машинен монтаж, монтаж на технологично оборудване във всички сфери на промишлеността - котли, компресори, помпи, мелници, транспортни съоръжения - транспортьори, шнекове и елеватори, нестандартни съоръжения и цели технологични линии.  

Повече

mk2

Метални конструкции

Производство на метални конструкции за промишлени и инфраструктурни проекти, изграждане на производствени корпуси и реконструкции, опорни стоманени конструкции за оборудване и тръбопроводи; изработка на листови метални конструкции и нестандартно оборудване.

Повече

Тръбопроводи

Монтаж на технологични тръбопроводи

Монтаж на тръбопроводи от въглеродна и неръждаема стомана, промишлени тръбопроводи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, тръбопроводи за химическата промишленост, неръждаеми тръбопроводи за хранително-вкусовата промишленост.

Повече

Резервоари и силози

Силози и резервоари

Производство и изграждане на метални резервоари за петролни и химически продукти, масла, продукти от хранително-вкусовата промишленост; стоманени силози и бункери за преработвателна промишленост, стъкларска и цимента индустрия, хранително-вкусова промишленост. 

Повече

Електрически инсталации

Електрически инсталации и електромонтаж

Изграждане на промишлени електрически инсталации, електроинсталации на обществени и производствени сгради, силнотокови и слаботокови инсталации, монтаж и връзка на табла, мълниезащита и заземление, монтаж на електрооборудване, трансформатори, генератори и др.

 Повече